Gakunan Juku (Hombu)
Gakunan Juku (Hombu)

GYOKUSHIN RYU International Headquarters

846 Mukōshikiji,

Suruga-ku, Shizuoka-shi,

Shizuoka-ken

JAPAN

81-98-421-0101

www.gyokushinryuaikido.co

WASHIZU Terumi
WASHIZU Terumi

FOUNDING TEACHER

Daihyo Gyokushin Ryu aikido

Yoseikan Okuden Menkyo

7th dan Yoseikan Aikido

4th dan Yoseikan JuJutsu

3rd dan Iai Katori Shinto Ryu

3rd dan judo

WASHIZU Terumi Sensei was one of the main assistants Uchi Deishi (resident student) of MOCHIZUKI Minoru Sensei for nearly 40 years. He specialized in the style of sutemi which was taught at the Yoseikan Hombu Dojo (Gyokushin Ryu), and he obtained by MOCHIZUKI Minoru Sensei his Hanshi degree and Okuden Menkyo.

Today, he is one of the last direct students of MOCHIZUKI Minoru Sensei to maintain a teaching imprinted on tradition and to perpetuate the original design of MOCHIZUKI Minoru Meijin.

He founded the Gyokushin Ryu school, which is based at the original and prestigious dojo once called Yoseikan, in Shizuoka.

TOKUYAMA Masami
TOKUYAMA Masami

TECHNICAL DIRECTOR

Shihan Gyokushin Ryu aikido

• 8th dan Gyokushin Ryu aikido

• 5th dan Zenkenren jodo

• Hatsumokuroku Shintomusoryu jojutsu

• 4th dan Zenkenren iaido